- ارسال کننده: علیرضا نصیرزاده تاریخ: ۹۹/۱۱/۲۴

تجلیل از پزشکان، پرستاران و کادر درمانی بیمارستان های شهرستان میانه