- ارسال کننده: علیرضا نصیرزاده تاریخ: ۹۹/۰۸/۲۸

چهارمین جلسه کاپ اداره بهزیستی میانه(کمیته پیشگیری، کنترل و ساماندهی آسیب های اجتماعی)