- ارسال کننده: علیرضا نصیرزاده تاریخ: ۹۹/۰۳/۱۲

تمدید فراخوان مشارکت در تاسیس مراکز خدمات بهزیستی(+ زندگی) به مدت 24 ساعت