- ارسال کننده: علیرضا نصیرزاده تاریخ: ۹۹/۰۳/۰۲

آمادگی اداره بهزیستی شهرستان میانه جهت دریافت زکات فطر