- ارسال کننده: علیرضا نصیرزاده تاریخ: ۹۸/۱۲/۱۲

ادامه تعطیلی کلیه مراکز روزانه تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی

1
1