- ارسال کننده: علیرضا نصیرزاده تاریخ: ۹۸/۱۱/۲۸

دیدار فرماندار، بخشدار بخش مرکزی و رییس اداره بهزیستی میانه با معلول ضایعه نخاعی

1
1