- ارسال کننده: مهدی ارنگ تاریخ: ۹۸/۰۶/۰۶

اختراع دستگاه شارژ و مولد الکتریکی حرکتی همراه توسط شهروند میانه ای

1
1