- ارسال کننده: قادرحسن زاده تاریخ: ۹۴/۱۱/۲۴

اعتراض نمادین هنرمند میانهای به تخریب آثار تاریخی

سالار پویان، عکاس و نویسنده میانه‌ای نسبت به تخریب آثار باستانی، با آغشتن خود به گل و لای اقدام به اعتراض نمادین کرد.

سالار پویان، عکاس و نویسنده میانه‌ای نسبت به تخریب آثار باستانی، با آغشتن خود به گل و لای اقدام به اعتراض نمادین کرد.

عکاسان: قادر حسن زاده - فراز احمدی - حمید محمدی- حسین پوربهرامی

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997092.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997113.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997110.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997102.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997111.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997091.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997090.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997089.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997094.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997093.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997099.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997098.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997096.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997097.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997100.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997103.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997106.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997104.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997107.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997108.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997109.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997112.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997114.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997117.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997116.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997115.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997119.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997120.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997121.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/02/13/4/1997105.jpg

1
2
1 2