- ارسال کننده: بی تعارف.. تاریخ: ۹۴/۰۱/۲۶

..شهر من را بی یاور نگذارید.

 

اکثر شهرها به نوعی از کم کاری های مسئولین دچارآسیب می شوند.کم کاری هایی که اکثرا بین مردم کوچه و

بازار نقل میشود،بدون اعتراضی به صورت علنی.

نکته ی قابل توجه در این بین این است که کاستی ها و کم کاری هامربوط به کدام عامل است؟!بی تفاوتی مردم یا

بی تفاوتی مسئولین !!

شورای شهر به عنوان منتخب مردم در کدام قسمت معادله ی کم کاری هاست؟

شنیده ام که می گویند یک دست صدا ندارد.باید مردم ضمن همکاری پیگیر نیزباشند تا خاسته هایشان جامهء عمل

بر تن کند.امادستی که صدایش ازچاردیواری خانه هم بیرون نمی رود،عجیب نیست که صدایش به گوش مسئولین

برسد!! وحتی اگر برسدجوابی خواهد گرفت؟

حرکت مردم در برآورده کردن حق وحقوق شهروندی تأثیر به سزایی دارد،اما تأثیر این حرکت زمانی جلوه خواهد کرد

که شورای شهر نیز در این راستا حرکت کنند و از روزمرگی و شهری زدگی دوری بجویند؛وگرنه همان آش خواهد بود

با همان کاسه.

..وکلام آخر اینکه""همت مردم"" همان همت خالی باقی خاهد ماند اگر همت شورای شهر نباشد.

به امید تلاش ها،خاستن ها..و توانستن ها برای شهرمون.

1
1