- ارسال کننده: فرهاد عابدی تاریخ: ۹۴/۰۱/۱۱

جاده میانه-هشترود ( زشتی ها و زیبایی ها )

علیرغم تمام این زیباییها باعث تاسف است که از هر سمتی وارد محدوده ی راه های شهرستان میانه میشویم با خرابی ناراحت کننده و خطرآفرین جاده های اصلی و راه های اصلی و فرعی مواجه میشویم و شما برای اینکه بدانید وارد محدوده ی راههای شهرمان شده اید نیازی به تابلو نخواهید داشت و خرابی جاده و دست اندازهای گودالی ناغافل به شما خوش آمد خواهند گفت.جادهمیانهجاده میانهخرابی جاده میانهخرابی جاده میانهجاده میانهخرابی جاده میانهخرابی جاده میانهعکاس:فرهاد عابدی

1
2
3
1 2 3