- ارسال کننده: گروه کوهنوردی ساوالان داغی میانه تاریخ: ۸۹/۰۹/۲۷

عکسهای حاشیه عاشورای 89

شبیه خوانی در چهارراه پایین 25/9/89

عصر عاشورا : بردن اسرا

شب عاشورا : روشن کردن شمع در امام زاده اسماعیل(ع)

1
1