- ارسال کننده: سید محمدعلی تاریخ: ۹۳/۰۴/۳۱

موضع مهندس حسینی نسبت به واگذاری فولاد ومخالفت با هرگونه بی انضباطی

2014-07-21IRDT13:55:42+04:30

همانطوریکه در ماههای اخیر به استحضارمردم شریف میانه رسیده موضع مهندس حسینی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی نسبت به واگذاری فولاد آذربایجان در مکاتبه ی مشترک ( به امضای هر دو نماینده محترم) به  وزرای محترم اقتصاد ، صنعت و معدن و اخیرا به ریاست محترم جمهوری به طور صریح بیان شده است.

چنانکه مشهود است عمده مطلب در مورد ابهام در واگذاری شرکت فولاد ازطریق مزایده به جای فرابورس و نامشخص بودن ظرفیت های اشتغال درآینده مخصوصا تعیین تکلیف 250 نفرنیروی پذیرفته شده که تمامی مراحل آزمون و...را طی کرده اند و مظلومانه منتظر شروع بکار هستند می باشد.

لذامهندس حسینی به عنوان نماینده مردم،حرکت های خارج از مسیر قانون و توام با بی انضباطی و یا اختلال در امور جاری شرکت را تایید نکرده و خواستارحفظ آرامش درمحیط کارخانه و جلوگیری از اختلال و بی نظمی در روند تولید و چرخش امور جاری شرکت می باشد.

همچنانکه مسائل مدنظر مهندس حسینی ازطریق مجاری قانونی تا حصول نتیجه مطلوب مورد پیگیری است از کارکنان شرکت فولاد میانه نیز انتظارمیرود اعتراضات خود را با حفظ آرامش و در چارچوب قانون پیگیری و ابراز نمایند.

بدیهی است نمایندگان میانه نسبت به ادامه اشتغال و امنیت شغلی شاغلین فعلی درآن شرکت حساس و مجدانه پیگیراین مسئله بوده و خواهند بود

1
1