- ارسال کننده: بین الحرمین تاریخ: ۹۳/۰۴/۳۰

هواشناسی ویژه شهرستان میانه/بدون شرح

به نام خدا

درسته میانه فرمانداری میانه ویژه شده اما دیگه هواشناسی ویژه از ابتکارات جدید مسئولین میانه هست ...

1
1