- ارسال کننده: زیباتر از باران تاریخ: ۹۳/۰۴/۳۰

اندراحوالات عزاداری بانوان درآخرین شب قدردرامامزاده اسماعیل میانه...

امشب واقعا شلوغترین شب احیا درامامزاده بود تقریبا 1ساعت بیشتر... بیرون دریک طاق امامزاده ازطرف سرچشمه منتظرماندیم چون دربسته بود وگفته میشدکه به هیچ عنوان جایی برای نشستن وجودندارد .که البته بعدازورود به امامزاده متوجه شدیم بالاطرف سرویس بهداشتی جای خالی وجوددارد.

 

خلاصه بعدازیک ساعت تعدادی ازبانوان مجوزورودبه داخل امامزاده راگرفتندکه چنددقیقه طول نکشیده صدای جیغ وداد زنان بلندشد وباز درگیری که حتی روسری هم ازسر بعضیها افتاده بود .

ماایستادیم وقتی خلوت شد وارد امامزاده شدیم اما باواقعه وحشتناک روبروشدیم

خانومی با لگد کوبید توصورت خانوم دیگر ودماغ آن خانوم راشکست .وخودتان تصورکنیدادامه ماجرارا...

که خلاصه با میانجیگری مامورین درگیری به اتمام رسید.

 

درست وسط دعا باز...پخش نذورات رسید که دیگر نفهمیدیم دعا چطورخوانده شد وکی تمام شدچون زنان ازجاهایشان بلندشده وباصدای بلندالتماس می کردند که به آنهاهم ازاین کیک وساندیس داده شود.

 

اینجا واقعا به فرهنگ زنان میانه البته تعدادی که اندک نیز نیستند دست مریزادگفت

 

چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

چون نه اجازه عبورومروررامیدادند ونه ازفحش ودرگیری می گذشتند.

واقعا ما میرویم امامزاده برای چه؟آیا امامزاده خانه پدری بنده وامثال بنده است که

حتی  عبورکودک ومادرش  که باید سرویس بهداشتی مراجعه میکردندبامشکلاتی اعم ازاینکه حق نداری ازاینجابگذری یامشت به پاهایشان کوبیده میشدویااینکه بریدبنشینیدتادعاتمام شود بعد برویدسرویس بهداشتی مواجهه میشد.متاسفانه بایک نگاه غضب الودی به ادم نگاه می کردندکه انگار دشمنشان رامیبینند.والبته بودند بانوانی که خودشان راه رابرای این گونه افرادبازمی کردند.

 

من این مطلب رو نوشتم شاید دوستانی باشند که درامامزاده باتمام وجوددرقسمت زنان این مشکلات رالمس کرده اند.

 

وچند راه حل برای ازبین بردن این مشکلات :

 

1-داربستی بسته شود تا قسمت عبورومرور ازجای نشستن بانوان جداشودتامشکلی برای دیگران به وجودنیاید.

 

2-چندمامورپلیس حالامردیازن حتمادربخش بانوان برای کنترل این مشکلات حضورداشته باشند.

3-پخش نذورات فقط به دست آقایان صورت گرفته وآن هم موقعی که دعا تمام شده همه میخواهند ازامامزاده خارج شوند.

 

ودرآخرازتمام بانوانی که واقعا برای رضای خداوخلق خدا به امامزاده آمده بودندکمال تشکررادارم.

 

وازارگان نیروی انتظامی که واقعا دراین سه شب زحمات فراوانی برای اجرای نظم کشیدند.

 

ان شالله تاسال بعد یک فکری به بخش بانوان امورفرهنگی امامزاده بنماید.

من به عنوان یک نماینده کوچک ازطرف بانوان این مطلب روگذاشتم تا شایدفکری به حال مشکلات دربین بانوان بشود.

 

بهتربودخودبانوان رعایت می نمودندکه متاسفانه انگار50 درصدشان امامزاده راخریده اند.

 

من واقعا متاسفم ازنوشتن این مطلب...

 

 

 

1
2
3
1 2 3