- ارسال کننده: باران تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۹

شهرک ولیعصر میانه نیاز مبرم به فضای سبز دارد

شهرک ولیعصر میانه نیاز مبرم به فضای سبز دارد

این مردان دوران دیده روزگار شایسته بهتر از اینها می باشند ، شایسته آرامش ، احترام ،امکانات رفاهی عمومی ، سایه درختانی که شاید خود کاشته اند ، هوای سالم  و توجه بیشتر و بیشتر از هر بابت.

ستفاده مردم شهرک ولیعصر میانه از فضای سبز وسط خیابان ها بدلیل نبود پارک

 

1
2
3
1 2 3