- ارسال کننده: روابط عمومی شهرداری میانه تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۶

فراخوان شهرداری میانه از شرکتهای خدماتی جهت رنگ آمیزی (آماده سازی و شتشو ) جداولهای خیابانها و میادین سطح شهر میانه

شهرداری میانه در نظر دارد پروژه ذیل را از محل اعبتارات جاری به پیمانکاران واجد شرایط واگذاری کند.

عنوان پروژه : رنگ آمیزی طولی جداول شهر میانه

برآورد اولیه:50000000 ریال

لذا از پیمانکارانی که از رتبه بندی شده اند دعوت می شود برای تهیه اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد پس از نشر به مدت 7 روز از تاریخ 28/4/93لغایت 3/4/93به نشانی: میانه خیابان امام (ه) شهرداری میانه - امور قراردادها مراجعه نمایند.

این برنامه با هداف ایجاد فضای مناسب شهری که توام با شستشو – پاکسازی و سپس رنگ آمیزی جداول تنظیم خواهد شد و شهرداری در انتخاب شرکت مجرب و متعهد نیز آزاد است . لطفا بسته پیشنهادی و قیمت خود را تا پایان مهلت قید شده به شهرداری امور قراردادها و یا روابط عمومی تحویل دهید .  

امروز

امروز

امروز                                 امروز

1
1