- ارسال کننده: روابط عمومی شهرداری میانه تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۲

اقدام واحد خدمات شهری شهرداری برای رفع کمبود سطل زباله

به دنبال درج مطلب شهروند گرامی آقای عبدی که از کمبود سطل در آن نواحی حکایت می کرد به دستور شهردار شهر ضمن تعویض سطل قدیمی و جایگزین کردن سطل جدید یک مورد دیگر به تعداد آنها اضافه گردید که جا دارد از اطلاع رسانی کمبودها و نیازهای مناطق شهر از آقای عبدی در این رابطه تشکر نماییم که ما را در جریان مشکلات شهری همراهی مینمایند . ولی انتظاری که از عموم شهروندان عزیز داشته و داریم همکاری و همدلی با مامورین خدمات شهری است که با رعایت زمان گذاشتن زباله که از ساعت 9 تا  11 شب میباشد و گذاشتن زباله نه پرت کردن که امکان قرار گرفتن در کنار و یا فاصله از سطل زباله را بهمراه دارد ضمن ارزش گذاشتن به فرهنگ شهرنشینی و شخصی عوامل شهرداری را در ارائه خدمات مطلوبتر یاری نمایند . و نهایت اینکه تمامی خدمتگذاران شما در مجموعه شهرداری که از بتن این مردم شهر هستند  همواره آماده  خدمات رسانی صادقانه را در سر لوحه کارمان قرار داده اند. 

                   خدمت به مردم شریف میانه شرافت کاری و رضایت مردم نهایت عمل ماست

امروز

امروز

1
1