- ارسال کننده: نوید نویدیان تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۰

برگزاری آزمون ورود به مدارس شاهد دوره دوم متوسطه(پایه اول)

به گفته میانالی نیوز آزمون ورود به مدارس شاهد دوره دوم متوسطه(پایه اول) ساعت 9 صبح روز مورخ 1393/4/20در شهرستان میانه در دبیرستان شهید صادقی پور برگزار گردید.

عناوین مواد امتحانی و تعداد سوالات و ضریب آنها به شرح ذیل می باشد.

 
زبان انگلیسی
ردیف مواد امتحانی از شماره تا شماره تعداد سوال ضریب سوالات
1 ریاضیات 1 20 20 3
2 علوم تجربی 21 40 20 3
3 ادبیات فارسی 41 60 20 2
4 تعلیمات دینی 61 70 10 2
5 عربی 71 80 10 1
6 81 90 10 1
- جمع کل 1 90 90 -

 

توجه:به ازای هر پاسخ صحیح 3 امتیاز مثبت و به ازای هر پاسخ غلط یا تکراری یک امتیاز منفی(بدون ضریب)منظور می شود.برای سوالات بدون پاسخ امتیازی در نظر گرفته نخواهد شد.

-استفاده از ماشین حساب ممنوع است.

1
1