- ارسال کننده: روابط عمومی شهرداری میانه تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۹

فراخوان شهرداری میانه از شرکتهای خدماتی جهت ساماندهی(الصاق و نصب) اطلاعیه های کاغذی و متوفی ها دیواری سطح شهر

شهرداری میانه در نظر دارد جهت ساماندهی اطلاعیه های کاغذی دیواری سطح شهر میانه اعم از شرکتهای تبلیغاتی، متوفی، اطلاع رسانی و غیره را صرفا جهت نصب و الصاق را به شرکتهای خدماتی  شهرستان میانه واگذار نماید.

فلذا از تاریخ انتشار آگهی بمدت یک هفته ازتاریخ ۹۳/۴/۱۹ تا ۹۳/۴/۲۵ آمادگی و همکاری خود را روابط عمومی شهرداری میانه ارائه نمایند.

 

امروز

1
1