- ارسال کننده: حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۷

طرح اولیه دوچرخه آبی

این طرح را آقای مهدی مصطفوی طراح دوچرخه آبی عضو گروه زحمت کشیدند.کار خیلی زیبایی است.از آنجا که به گارگاهها و موسسات ویژه دسترسی نداریم تا بصورت علمی این وسیله را بسازیم.و از جایی هم حمایت نمی شویم.در حقیقت این طرح اولیه هست.
بر اساس تجربه و آزمایش طرح روی آب با دوچرخه آبی بر اساس تجربه و آزمایش و خطا تغییرات زیادی را انجام خواهیم داد.جادارد از زحمات این دوست بزرگوار بی نهایت تقدیر و تشکر و قدر دانی شود.

میانه

1
1