- ارسال کننده: بچه فهیم شهر تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۶

با اجازه از تمام آقایان با شخصیت و مودب

با اجازه از تمام آقایان با شخصیت و مودب

خوشبختانه یا بدبختانه رانندگی خانم ها چند سالی ست به شهر ما هم سرایت کرده!

ولی از خوبی وبدیش که بگذریم،از یه چیز بوجود آمده نمیشه گذشت وآن اینکه بعضی از مردها نسبت به رانندگی خانم ها حساسیت دارند وتا چشمشون به خانمی پشت رل میافته شروع می کنند به گرفتن هزار ویک ایراد که...............

یا اینکه خانمی پشت چراغ قرمز ایستاده وپس از سبز شدن یه کم دیر حرکت کند، اونوقت این آقای محترم دست شو روی بوق نا هنجارش گذاشته و تمام جملات زیبایی که از بچگی توی کله مبارکش ذخیره کرده بود و به زبان می آورد.

حال کاش به این قانع میشد،ولی اون هر جور که شده خودشو جلوی ماشین میرسونه وشروع می کنه به نیش ترمز زدن که خانم وهول کنه وبه خیال خودش بهش بفهمونه که رانندگی کار اون نیست!

خیلی ها
 معتقده این کار یه جور مردم آزاریه

و اونی که این کار و می کنه بیماره که بیماریش غیر قابل علاجه!!!!!!!!!!!!!

با این اوصاف رانندگی خانم ها خوبه یا بد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رانندگی خانم ها

1
1