- ارسال کننده: میلاد 9 تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۶

آگهی جذب نیروی قراردادی در واحدهای اقماری دانشگاه تبریز؛ دانشکده فنی و مهندسی میانه

دانشگاه تبریز در نظر دارد برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در دانشکده فنی و مهندسی میانه و دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر (وابسته به این دانشگاه)، باستناد مصوبات هیأت امناء نسبت به جذب و به کارگیری تعداد چهار نفر از از افراد واجد شرایط و بومی خواهد نمود . از طریق مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت قرارداد انجام کار معین و مشخص برای خدمت در شهرستان های میانه و اهر به شرح ذیل اقدام نماید.

1- عنوان شغل؛ کارشناس خدمات آموزشی                        تعداد؛ یک نفر            شهرستان میانه/ زن و مرد

* شرایط؛ دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری، کارشناسی ارشد یا کارشناس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی و علوم تربیتی

 

2- عنوان شغل؛ کارشناس امور فرهنگی و دانشجوئی        تعداد؛ یک نفر          شهرستان میانه/ زن و مرد

* شرایط؛ دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری، کارشناس ارشد یا کارشناس در یکی از رشته های تحصیلی روانشناسی و مشاوره و رشته های تحصیلی علوم اجتماعی، برنامه ریزی آموزشی و مدیریت آموزشی

 

3- عنوان شغل؛ کارشناس آزمایشگاه                                      تعداد؛ دو نفر                     شهرستان اهر

 

1
1