- ارسال کننده: سعید محمدزاده تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۴

جاری شدن سیل در رودخانه شهر چای میانه و حضور مردم ومسئولین

سیل میانه

.............................................................................................................................................................

                                      حضور فرماندار و مسئولین در محل پل حصار کمربندی جنوبی شهر

سیل میانه 1.............................................................................................................................................................

سیل میانه 2.............................................................................................................................................................

سیل میانه 3............................................................................................................................................................

سیل میانه 4

1
1