- ارسال کننده: حسین بهتری تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۲

آگهی مزایده واگذاری امتیاز آژانس امداد خودرو (یدک کش) مرحله اول ـ نوبت دوم

سازمان حمل و نقل همگانی شهر میانه و حومه به استناد بند ۴ ماده ۳ آئین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی به شماره ۱۱۴۳۴۲/ت۴۱۱۹۱ت ـ ۸۸/۶/۴ ، مصوبه مورخ ۹۳/۲/۳۱ هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۳۵۰ ـ ۹۳/۳/۱۰شورای محترم اسلامی شهر میانه و بمنظور ساماندهی حمل و نقل و ترافیک در نظر دارد یک واحد آژانس امداد خودرو (یدک کش) جهت فعالیت در محدوده و حومه شهر میانه به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از متقاضیان محترم دعوت می گردد تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۳/۴/۱۹ جهت اخذ مدارک شرکت در مزایده به دبیرخانه سازمان یا وب سایت www.miyanehtaxi.org مراجعه نمایند.

 ضمناً سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها در تمامی مراحل مختار بوده و هزینه چاپ آگهی های مربوطه به عهده برنده مزایده خواهد بود.

 واحدی ـ مدیر عامل سازمان

 

1
1