- ارسال کننده: سعید انگوتی گلنگدری تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۰

صدای پای تغییرات درادارات میانه ..................

بعد از گذشت حدود یکسال از شروع فعالیت دولت محترم تدبیر وامید صدای پای تغییرات درادارات میانه نیز بگوش رسید.

امید است به زودی شاهد تغییرات مدیریتی دربرخی ادارات من جمله اداره برق ،اداره آب وفاضلاب وامور آب باشیم.

ما به معاونت محترم استانداری وفرماندار ویژه شهرستان جدید که فردی مدیر ومدبر ومومن ومتدین می باشد

امیدواربودیم ولی متاسفانه ظاهرا این امیدواری رویایی بیش نبود،چراکه هنوز معلم معارف درمعاونت عمرانی فرمانداری

فعال می باشد.مااز مسائل پشت پرده آگاهیم ،چرا نمی گذارند فرماندار که نماینده عالی دولت ومسئول ارشد

شهرستان به وظایف ذاتی خود عمل نماید؟؟؟این سیاست بازیها که موجب عقب افتادگی عمران وآبادانی شهرمان می

شوداز کدامین منبع نشات می گیرد؟؟؟قبول کنید ما نیز شهروندیم وحق اظهار نظر داریم .گاه دل آدم می گیرد وبیاد

علمای گذشته انقلابی می افتد که رتق وفتق امور مردم را ارجح به هر کاری می دانستند،چرا یکباره سکوت مرگبار

شهرمان را احاطه کرده؟وقتی درپشت تریبونها قرار می گیریم بجای انتقاد تعریف وتمجید می نماییم؟اگرکسانی هم

عملکرد مسئولی را نقد کند به حاشیه رانده می شود؟این روند تاکی ادامه می یابد؟الله اعلم.....

 

خدایا چگونه زیستن را برما بیاموز....چگونه مردن را خود خواهیم آموخت

1
1