- ارسال کننده: ذره بین شهر تاریخ: ۹۳/۰۴/۰۷

وضعیت والیبال در روستای بهنام محمودی!!!!

روستای خاتون آباد میانه زادگاه دو نام آور والیبال ایران است.بهنام و شهرام محمودی.دلاورمردانی که بر بام والیبال ایران ایستاده اند .امروز در گذر از کنار این روستا به صحنه بسیار دلخراشی از نوع ورزشی برخورد کردم.شما هم با دیدن تصویر میدان والیبال روستای خاتون آباد مثل من متاثر خواهید شد.

نوجوانانی که مشغول بازی در این میدان هستند بدون شک تصویری از آینده ای دارند که جا پای شهرام و بهنام خواهند گذاشت اما به نظر مسئولین تربیت بدنی میانه آیا با این امکانات میتوان محمودی های دیگری تربیت کرد؟

آقای نوایی مسئول غیر بومی !!! محترم اداره تربیت بدنی میانه این شان بهنام و شهرام محمودی است؟

اگر یک خبرنگار خارجی و یا نه داخلی برای تهیه گزارش به خاتون آباد برود چه جوابی دارید؟

آیا منتظر هستید تا یک ساعت قبل از ورود آنها یک تور والیبال شیک در آنجا نصب کنید؟

آقایان مسئول در میانه این چنین از شان و مقام محمودی ها دفاع می کنید؟

حق بدهید به ورزشکاران میانه ای که بگویند ما اهل میانه نیستیم !!!

جهت استحضار فرماندار محترم!!!

آقای نوایی پست و مقام ها رفتنی هستند و آنچه می ماند ....

1
1