- ارسال کننده: حسین بهتری تاریخ: ۹۳/۰۴/۰۷

آگهی مزایده واگذاری امتیاز آژانس امداد خودرو (یدک کش)

آگهی مزایده مرحله اول ـ نوبت اول

واگذاری امتیاز آژانس امداد خودرو (یدک کش)

سازمان حمل و نقل همگانی شهر میانه و حومه به استناد بند ۴ ماده ۳ آئین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی به شماره ۱۱۴۳۴۲/ت۴۱۱۹۱ت ـ ۸۸/۶/۴ ، مصوبه مورخ ۹۳/۲/۳۱ هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۳۵۰ ـ ۹۳/۳/۱۰شورای محترم اسلامی شهر میانه و بمنظور ساماندهی حمل و نقل و ترافیک در نظر دارد یک واحد آژانس امداد خودرو (یدک کش) جهت فعالیت در محدوده و حومه شهر میانه به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از متقاضیان محترم دعوت می گردد ظرف ۱۷ روز از تاریخ انتشار آگهی (حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۳/۴/۱۹) جهت اخذ مدارک شرکت در مزایده به دبیرخانه سازمان یا وب سایت www.miyanehtaxi.org مراجعه نمایند.

ضمناً سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها در تمامی مراحل مختار بوده و هزینه چاپ آگهی های مربوطه به عهده برنده مزایده خواهد بود.

واحدی ـ مدیر عامل سازمان