- ارسال کننده: روابط عمومی شهرداری میانه تاریخ: ۹۳/۰۴/۰۲

طرح زیبا کاری و نقاشی دیواری در سراسر شهر میانه آغاز شد

از سری ادامه برنامه زیبا سازی شهر میانه توسط شهرداری اکیپ طراحان و خوشنویسان به سرپرستی آقای علی حسین امینی و همکاران هنرمند ایشان در قالب گروه هنری عشاق کار زیبا سازی خود را از میدان معلم شهر آغاز نمودند. گفتنی است که این گروه هنرمند بعد از ارائه طرح های بسیار زیبا که از سوی شهردار محترم آقای خرده فروش تایید و انتخاب شد با تنظیم قرار داد 50 میلیون تومانی در نظر دارند که کل دیوارهای سراسر شهر میانه  را که نیاز به  اجرای این طرح را  دارند تحت پوشش قرار خواهند داد . در ضمن در کنار این طرح عملیات تابلوهای محل الصاق علامیه های کاغذی نیز اجرا خواهد شد و از عموم مردم جدا" تقاضا می شود در این راستا در جهت زیبا سازی شهر همکاری های لازم را بعمل آورده و بعد از اجرای این طرح به علامیه ها و تبلیغات کاغذی خود را در تابلو ها مد نظر گرفته شده نصب نمایند .

دیوار نویسی

دیوار نویسی

دیوار نویسی

دیوار نویسی

دیوار نویسی

دیوار نویسی

دیوار نویسی

1
1