- ارسال کننده: علی حیدری ترکمانی تاریخ: ۹۲/۰۸/۲۴

اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت امام جمعه محترم ترکمنچای حاج اقا کیانی

نماز ظهر عاشورانماز ظهر عاشورانماز ظهر عاشورانماز ظهر عاشورانماز ظهر عاشورانماز ظهر عاشورانماز ظهر عاشورانماز ظهر عاشورانماز ظهر عاشورا

1
2
1 2