- ارسال کننده: حامد پاکدل تاریخ: ۹۲/۰۸/۲۴

مراسم عاشورای حسینی و نماز ظهر عاشورا در میانه+ تصاویر+ashora

 

ashora

 

 

ashora

ashora

ashora

ashora

ashora

ashora

 

ashora

 

 

ashora

ashora

 

ashora

 

ashora

 

ashora

 

ashora

 

ashora

 

ashora

ashora

 

ashoraashora

 

ashora

ashora

 

ashora

 

ashora

 

 

ashora

 

ashora

 

ashora

 

ashora

 

ashora

 

ashora

 

 

 

 

 

ashora

 

 

ashoraashora

ashora

ashora

 

ashora

 

ashora

 

ashora

 

 

ashora

 

ashora

 

 

ashora

 

 

ashora

 

ashora

 

 

ashora

 

 

 

ashora

 

ashora

 

گماندنیزارش یک روز به یاد

 

 

 

ashora

 

 

ashora

 

 

 

ashora

 

ashora

 

ashora

 

ashora

ashora

 

 

ashora

 

ashora

 

ashora

 

ashora

 

ashora

 

 

ashora

 

 

ashora

 

ashora

 

ashora

 

 

ashora

 

ashora

 

 

 

ashora

 

ashora

 

 

ashora

 

 

ashora

 

 

ashora

ashora

 

ashora

 

 

ashora

 

ashora

 

 

ashora

 

 

ashora

 

ashora

 

 

ashora

 

 

ashora

 

ashora

 

ashora

 

 

 

 

ashora

 

ashora

 

ashora

 

 

ashora

 

 

ashora

 

 

ashora

 

ashora

 

ashora

 

 

ashora

 

 

ashora

ashora

 

ashora

 

ashora

 

 

ashora

 

ashora

 

 

ashora

 

ashora

1
2
1 2