- ارسال کننده: امین کریمپور تاریخ: ۹۲/۰۳/۲۵

زحمت کشان بی توقع این میدان خبرنگاران بودند...(امید؛فراز،سالار،حمید خسته نباشید)

                                                                   بسمه تعالی

                               شادی و شور مردم آرامش بخش ماست

از ساعتهای اولیه روز که از خانه زدم بیرون و شور مردم را دیدم دلم میخواست همه این صحنه

های پر شور را بر جریده تاریخ نقش کنم شورها ؛جدال ها ؛استرس ها ؛خواهش هاو....

همان اول صبح بچه ها را در قالب چند اکیپ خود جوش دیدم بی توقع ،بی ادا میرفتند سر

صندوق ها و لنز دوربین هاشان شور زیادی در مردم ایجاد می کرد پیر زن و بچه و جوان و

نوجوان همه در مقابل دوربین شور دیگری داشتند و هر مشکلی میدیدند به این بچه ها پناه

می آوردند برای انعکاس مشکلات:

                              چون به صداقت دوربین شان ایمان داشتند

کسی نیود به شما بگویید خسته نباشید و شاهد بودم که چقدر بعضی از آقایان با ردای

ریاست به کارتان و عملکرد مخلصانتان گیر میدادند جواز میخواستند ولی بعد از قانع شدن هم

قبول نمیکردند چون غرورشان اجازه نمیداد بالاخره رئیس هستند ولی انصافا بعضی از

مسئولین هم بسیار مهربان و رئوف بودند

           دست شما خبرنگاران بی توقع را به علت خدمتتان میبوسیم.

                   کاش میتوانستیم به همه شما نشان خدمت بی منت بدهیم

                                و از طرف میانالی ها میگویم خسته نباشید سربازان بی توقع میانه

                                                                      حامیانه شما مردم میانه است

                                                                                من الله  توفیق

 

 

 

 

1
2
1 2