- ارسال کننده: حمید.محمدی تاریخ: ۹۲/۰۳/۲۵

لمس حماسه ی سیاسی از لنز دوربین

 حق تعیین سرنوشت به روایت میانه

 انتخابات

انتخابات

انتخابات

انتخابات

 

انتخابات

 

انتخابات

انتخابات

 

انتخابات

 

انتخابات

 

انتخابات

1
1