- ارسال کننده: عدالت میرزایی تاریخ: ۹۲/۰۳/۱۸

چگونه میتواند قانون شکن مجری قانون باشد

با توجه به سابقه کاری اعلام شده توسط تمام نامزد های ریاست جمهوری و شورای شهرهای ایران عزیزمان اکثر آنها چند شغل هم زمان دارند این در حالی است که طبق قانون داشتن چند شغل غیر قانونی است پس چگونه این دوستان پرچم خدمت و مجری قانون کشور و شهر ها را در دست خواهند گرفت حال که از اول خودشان قانون را زیز پا گذاشته اند

گاهی بعضی از دوستان آن چنان تعداد مسئولیت زیادی دارند که من از خواندن عناوین آن ها خسته شدم هگر هر روز به یه مورد وقت صرف کنند شاید برای هر کدام در هر ماه نوبت نرسد

1
1