- ارسال کننده: حسن گل محمدی تاریخ: ۹۲/۰۳/۱۲

چهار گروهی که نباید به آن ها رأی بدهیم

چهار گروهی که نباید به آن ها رأی بدهیم

انتخابات
در آسیب شناسی شورای اسلامی شهر میانه اساسی ترین نکته ای که باید مورد توجه قرار دهیم آسیب ها و آفت های امر "انتخاب" است.چالش ها، انحرافات و ناکارآمدی های شورای شهر عموماً ریشه در شخصیت فردی و اجتماعی انتخاب شوندگان و راه یافتگان به شورا دارد و اگر مردم در همین ابتدای کار با علم و آگاهی و دقت و وسواس بیشتر منتخبین خود را برگزینند جلوی بسیاری از مشکلات و موانع عملکردی شورای شهر را قبل از اینکه گریبانگیر این نهاد شود خواهند گرفت.
در میان نامزدهای انتخابات شورای شهر چهار دسته از نامزدها هستند که مردم باید به جد از رأی دادن به ان ها خودداری کنند چرا که بیشترین خطاها و انحرافات از ناحیه همین چهار دسته بر شورای شهر تحمیل می شود و بخش عظیمی از توان و ظرفیت شورای شهر را صرف چالش ها و سایش های ناشی از مواضع غیر اصولی و خواست های تحمیلی و غیر منطقی خود می کنند.
دسته اول؛ کسانی هستند که در وادی فعالیت های اقتصادی مرتبط با شهر و شهرداری همچون ملک، مسکن، ساخت و ساز و تولید و تجارت مصالح عمرانی فعالیت می کنند.
این قبیل افراد یا خود شخصاً در چنین زمینه هایی فعالند یا اینکه با واسطه و از طریق بستگان و شرکای تجاری خود دستی در بازار پرسود ملک و مسکن و امور عمرانی دارند. انگیزه اصلی آن ها از ورود به شورا و عضویت در آن دنبال کردن اهداف و مقاصد سودجویانه و بهره برداری های رانتی و منفعت طلبانه از جایگاه و موقعیت نهاد شورا در جهت تأمین منافع و نیات مادی خودشان است، چرا که شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی، اقتصادی و سلطه پذیرترین نهاد تحت نظارت شوار با دامنه وسیعی از فرصت ها و زمینه های مدیریتی در امور عمرانی، شهرسازی و خدماتی عرصه های اقتصادی کلانی را برای فعالیت های انتفاعی این عده مهیا می سازد.
دسته دوم؛ افرادی هستند که به دنبال اغراض و مقاصد و مطامع سیاسی بوده و با هدف توسعه دامنه سلطه و انحصار خود بر نهادها و مراکز قدرت و حاکمیت اجتماعی وارد حوزه شورا می شوند.
این دسته از نامزدها که عموماً دارای وابستگی های جناحی، باندی و گروهی هستند به صورت برنامه ریزی شده و سازمان یافته از سوی مراکز قدرت و جریان های حامی خود مأموریت می یابند که با نفوذ در نهادهای مدنی و اجتماعی خدمات رسان اجرا کننده اهداف و برنامه های حزبی و گروهی آن ها در حوزه های مدیریت شهری و فرایند های اجتماعی باشند.
در پشت این گروه از نامزدها برخی از شخصیت ها و مقامات و مدیران سیاسی و اجرایی قرار دارند که ضمن مأمور کردن آن ها برای نامزدی در انتخابات با حمایت همه جانبه مادی و معنوی خود زمینه توفیق آن ها را در رقابت های اتخاباتی فراهم می سازند تا با نشاندن آن ها در کرسی های شورای شهر زمینه دسترسی به امکانات و ساز و کارهای خدمات عمومی را برای خود فراهم و دامنه نفوذ سیاسی و اجتماعی خود را وسعت بخشند و بدیهی است که چنین داوطلبانی در صورت پیروزی و عضویت در شورا جز آلت دست بودن و فرمانبرداری محض از حامیان قدرتمند خود خط سیر دیگری نخواهند داشت.
دسته سوم؛ کسانی هستند که از روی نیاز و به واسطه تمایل به کسب موقعیت های برتر شغلی و اجتماعی سراغ شورای شهر آمده اند. این دسته عموماً شامل افراد و گروه های جوان و نوپایی هستند که هنوز به فرصت های ظهور و بروز فردی و اجتماعی دست نیافته اند و به دنبال کسب وجهه و نام و نشانی برای خود هستند تا با تثبیت جایگاه اجتماعی خود زمینه رشد و ترقی فردی خود را فراهم سازند. این قبیل نامزدها از تجربه و توان کافی برای قرار گرفتن در جایگاه خطیری مثل شورای شهر برخوردار نیستند و تنها دارایی آن ها انگیزه های قوی و سرکش جاه طلبانه و بلندپروازانه است که البته همین ویژگی مهم می تواند محملی برای خطاکاری و خروج از مسیر درست خدمت و قرار گرفتن در مطمع شکارچیان نیروهای تازه نفس باشد و آنان را در دام صاحبان قدرت و زر و زور گرفتار سازد.
چهارمین دسته از داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر که به جد باید از آن ها پرهیز نمود کسانی هستند که برای انتقام کشی و تسویه حساب های شخصی و باندی و گروهی عزم شورا کرده اند.
این دسته را نیز باید از خطرناک ترین گروه های متمایل به عضویت در شورای اسلامی شهر دانست. این افراد به دلیل سابقه درگیری در منازعات قدرت و اختلافات فردی و گروهی به دنبال حربه ای برای کسب قدرت بیشتر و برتری مضاعف بر رقبای خود و خارج کردن آن ها از گردونه مدیریت و حاکمیت نهادهای اجتماعی هستند. اینان به هیچ چیز جز نیات نفسانی و اهداف و مقاصد خصمانه خود در مقابل دیگر رقبا اهمیت نمی دهند و تمام اعاها و شعارهای تبلیغاتی و انتخاباتی آن ها عاری از حقیقت و تنها ظاهرسازی و فریبی بیش نیست. این قبیل افراد حاضرند همه مصالح و منافع شهر و مردم را در راه رسیدن به اهداف آلوده به نفسانیات خود به کمترین بهایی قربانی سازند.
شناختن این چهار گروه در میانه کار چندان دشواری نیست و اگر اندکی با تأمل و درنگ در راتباطات قومی و قبیله ای و روابط سیاسی و اجتماعی نامزدهای جدید و قدیم توجه کینم به روشنی می توانیم مصادیق این گروه ها و دسته جات را در جمع 55 نفری داوطلبان پیدا کینم.

1
2
1 2