- ارسال کننده: آقا محسن تاریخ: ۹۲/۰۳/۰۷

بیکاری


به نام خدا

نمی دانم از به آینده امیدوار باشم یا نه

به اینده کاریم

مشکل بیکاری مشکل اکثر جوانان ایرانی است من هم مثل بقیه ولی گاهی چیزها یی را می بینم که دل آدم را می سوزاند ما که به سختی در دانشگاه دولتی درس می خوانیم که سخت گبری آن بسیار زیاد است گاهی کسانی را می بینم که در دانشگاه ازاد(به قول یکی بنگاه مدرک فروشی) در می خواند نمراتش را به زور تقلب و مخ استاد رو زدن می گیرد بعد نیشخند می زند که من پارتی دارم کارم از الان جوره این یه طرف قضیه

یه بارم کارم به اداره پست افتاد دیدم  از 10 کارمند آن 9 تایش دخترن نمی دانم دختران هوش واستعداد کاریشان بیشتر است یا نه نان آور خانه دختران شده اند نمیدان تو ورود به دانشگاه که دختران جای پسران را گرفته اند

ظاهرا تو استخدام ها الویت با دختران است..................................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1
1