- ارسال کننده: گروه کوهنوردی ساوالان داغی میانه تاریخ: ۹۲/۰۳/۰۵

تصاویر گلگشت دربند فندقلو 92/3/3

دربند فندقلو

دربند فندقلو

دربند فندقلو

دربند فندقلو

دربند فندقلو

دربند فندقلو

دربند فندقلو

دربند فندقلو

دربند فندقلو

دربند فندقلو

دربند فندقلو

دربند فندقلو

دربند فندقلو

دربند فندقلو

دربند فندقلو

دربند فندقلو

دربند فندقلو

دربند فندقلو

1
2
1 2